Grafický jazyk ako každý iný jazyk napĺňa predovšetkým funkciu komunikácie. Symboly, či už piktogramy alebo ikonky vnášajú do komunikácie niečo z pocitu archaickosti a univerzálnosti. Sú staršie ako ktorýkoľvek jazyk a nesú so sebou ambíciu, byť jazykom autonómnym.
Ikonka je odkazový znak, grafická skratka, ktorá reprezentuje vlastnosť alebo funkciu. Svoje primárne využitie nachádza predovšetkým v online priestore. Na rozdiel od piktogramu, ktorý je skôr spájaný s prostredím printovým.
Piktogram je zjednodušená kresba, ktorej zmysel je jasný aj bez znalosti jazyka. Predhistorický piktogram dal základ vzniku obrázkového písma. Dnes sa s piktogramami stretávame takmer všade, bez toho aby sme nad nimi vôbec premýšľali (dopravné, turistické značky, orientačný systém v budove…).
Symbol je synonymom prenášania významu. V rovine grafickej komunikácie to môže byť piktogram aj ikonka. V neverbálnej komunikácii môže byť symbolom napríklad gesto.
Rozumiem vlastnej identite – pomôžem vám s vašou.

Ďalšie práce

Naspäť hore